Walny Zjazd LZOS

Zarząd Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej w Lublinie  zgodnie z § 19 Statutu LZOS zawiadamia, że w dniu 06 maja 2023  w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu 1 zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

Początek obrad o godzinie 19.00 w pierwszym terminie, a w razie braku wymaganej liczby Członków LZOS o godzinie 19.15 w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów LZOS.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Zjazdowych: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności zebrania.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 r.
 7. Wniosek Zarządu co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za 2022 r.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i propozycji planu działania LZOS .
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad  przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu i udzieleniem absolutorium.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie obrad Zjazdu.

Zarząd LZOS