Walne Zjazd Delegatów LZOS

Lubelski Związek Orientacji Sportowej

ul. Montażowa 16 20-214 Lublin

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej w Lublinie zgodnie z § 19 Statutu LZOS zwołuje w dniu 13.04.2024 r. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd odbędzie się  w Centrum Geoturystyki w miejscowości Lipsko Polesie.

Początek obrad: – pierwszy termin o godzinie 16.00, a w razie braku wymaganej liczby Członków LZOS w drugim terminie – o godzinie 16.15 , bez względu na liczbę obecnych.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów LZOS.

  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.

  3. Wybór Komisji Zjazdowych:

-Mandatowo-Skrutacyjnej

-Uchwał i Wniosków

  1. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności zebrania.

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023 r.

  2. Wniosek Zarządu co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za 2023 r.

8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i propozycji planu działania LZOS .

10 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu i udzieleniem absolutorium.

13. Dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad Zjazdu.

                                                                                             Prezes LZOS

                                                                                            Ewa Tarnowska